Kontrola towarów paczkowanych

Posiadamy w sprzedaży system wagowy dostosowany do pracy jako stanowisko bądź sieć stanowisk do przeprowadzania KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ILOŚCI TOWARU PACZKOWANEGO. Przyrządy oferowane do przeprowadzania kontroli są zgodne z ustawą o towarach paczkowanych z dnia 6 września 2001 roku.

System ten działa w oparciu o legalizowaną wagę elektroniczną oraz oprogramowanie komputerowe, zdolne gromadzić w pamięci informacje o asortymentach, użytkownikach oraz o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach. System ten jest alternatywą dla firm które prowadzą „kontrole” na tak zwany „zeszyt”.

Zalety stosowania elektronicznego systemu kontroli:
 • znacznie ułatwia przeprowadzanie kontroli
 • skraca czas trwania kontroli
 • eliminuje błędy
 • wyniki kontroli wyświetlane są na bieżąco
 • możliwość generowania raportów
 • praca w sieci

Waga B3TPN z terminalem do kontroli towarów paczkowanych

Dodatkowe informacje:

Kontrola masy towarów sprzedawanych w zamkniętych opakowaniach i oznaczonych co do masy lub objętości jest uregulowana ustawą o towarach paczkowanych z dnia 6 września 2001 r. (z póżniejszymi zmianami).

Ustawa nakłada na paczkującego obowiązek wykonywania kontroli wg dopuszczonych metod, przy użyciu przyrządów spełniających określone wymagania metrologiczne. W szczególności producent zobowiązany jest do kontroli wartości średniej masy netto oraz ilości sztuk wadliwych w każdej partii towaru.

Pomiar masy netto powinien być wykonywany przy użyciu zalegalizowanych wag o dokładności dostosowanej do nominalnej masy netto paczkowanego towaru (Qn).

Do przeliczania wyników oferujemy program komputerowy TP posiadający wszystkie potrzebne opcje kontroli partii towarów:
 • kontrolę niszczącą i nieniszczącą (zgodną z metodą referencyjną)
 • kontrolę uproszczoną (zgodną z metodą referencyjną)
 • kontrolę pełną (zgodną z ustawą)
 • kontrolę do celów wewnętrznych producenta (niezapewniającą zgodności z ustawą)

Pomiar objętości jest wykonywany przez przeliczenie masy na objętość. Program posiada opcję dla opakowań o zmieniającej się tarze, np. opakowań szklanych.

Program TP umożliwia równoczesną pracę wielu wag na kilku liniach produkcyjnych. Obsługujący wagi otrzymują komunikaty o stanie kontroli oraz sygnały optyczne i akustyczne wyznaczające momenty wykonania kolejnych pomiarów.

Dla Klientów, którzy nie są zdecydowani wdrażać sytemu komputerowego oferujemy podręczny zestaw kontrolny składający się z wagi serii B/TP i drukarki, na której drukowany jest raport z kontroli. W przyszłości, w przypadku pojawienia się potrzeby rozbudowania systemu kontroli, wagi z zestawów kontrolnych mogą być podłączone do komputera.

Program TP:

Program TP jest elementem wielostanowiskowego systemu kontroli towarów paczkowanych. Program umożliwia jednoczesną kontrolę kilku linii produkcyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Opcje kontroli:
 • naważanie ręczne wspomagane sygnalizacją przekroczenia progów MIN i MAX, automatyczna transmisja wyniku pomiaru bez użycia przycisków wagi, kontrola pełna,
 • ważenie na sygnał z komputera, kontrola wyrywkowa,
 • automatyczne dozowanie towarów sypkich lub płynnych, automatyczna transmisja wyniku do komputera, kontrola pełna.

Przez cały czas kontroli możliwe jest śledzenie wyników pracy linii produkcyjnej przez kontrolera, wskazywana jest także prognoza wyniku kontroli, co pozwala na ewentualne korekty pracy linii. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest automatycznie protokół oceny partii towaru, który pozostaje do dyspozycji kontrolera. Możliwe jest przeglądanie i filtrowanie wyników pomiarów wg kodu towaru, kodu operatora lub czasu wykonania oraz drukowanie raportów. Program współpracuje z wagami wyposażonymi w moduły SE-12 (maksymalnie 32 wagi).

 • Kontrola masy netto towarów paczkowanych: zgodność z ustawą o towarach paczkowanych (znak e)
 • Rodzaje kontroli: pełna, nieniszcząca, niszcząca
 • Obsługa wielu linii produkcyjnych równocześnie - do 32 wag
 • Zastosowanie: kontrola jakości

Poradnik OUM dla paczkujących